• Λογότυπο Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης αρχείο
  • Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αρχείο
  • Τεχνικές προδιαγραφές λογότυπου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αρχείο
  • Προδιαγραφές σηματοδότησης έργων του ΕΠΑΝΕΚ αρχείο


  • O Επικοινωνιακός Οδηγός καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Μονάδα Γ΄), η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 αρχείο
  • Επικοινωνιακή Στρατηγική ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 αρχείο
  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κυρίως τα άρθρα 115 – 117 και το Παράρτημα ΧΙΙ) αρχείο
  • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 αρχείο