Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης και εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων που σχετίζονται με θέματα Απάτης


Arachne project (risk scoring tool)Πρόγραμμα "Horizon 2020"Εγκύκλιοι σχεδιασμού προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020Σχέδιο Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020Μελέτες - Θεματικοί Στόχοι στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης


Κανονισμός de minimis (1407/2013)


Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (651/2014)


Κατευθυντήριες γραμμές για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων και συναφών μέσων της ΕΕ

αρχείο